TOPlist
Požár
Dne 18.4.2014 na pokyn krajského operačního střediska ve Zlíně vyjížděla jednotka SDH Chvalčov spolu s dalšími 10 jednotkami HZS Zl.Kraje a jednotkami sboru dobrovolných hasičů do obce Police u Valašského meziříči k požáru uskladněného sena. Výjezd jednotky 21:20 Návrat na základnu 3:55 CAS 24 1+6 Opel Frontera 1+3


Rady veřejnosti

 


Soubor rad a informací HZS ČR v případě hrozící, probíhající nebo skončené povodni

v případě potřeby a bezprostředního ohrožení volejte tísňové linky 112 a 150
1. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány

I. Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně
II. Stav pohotovosti - je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
III. Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zapl. území

II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:
- povodňové komise obcí
- povodňové komise obcí s rozšířenou působností
- povodňové komise krajů
- Ústřední povodňová komise

V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.

2. Varování a informování obyvatelstva

O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:
a) sirénami - kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací
b) sdělovacími prostředky
- vysílání Českého rozhlasu a České televize
- regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
c) dalšími prostředky
- místní a závodní rozhlas
- pojízdné rozhlasové vozy a megafony
- policie a hasiči

3. Činnost obyvatelstva

a) při vyhlášení stavu pohotovosti:
-zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
- aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
- informovat se o způsobu a místě evakuace
- připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
b) při vyhlášení stavu ohrožení:
- připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
- přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
- připravit vyvedení hospodářských zvířat
- připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
- při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu

4. Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda - vše na dva až tři dny
- předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
- léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
- přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž

5. Při povodni

- dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
- je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
- nevstupovat do míst, která jsou zatopená

6. Při návratu do obydlí (po opadnutí vody) je nutné se řídit podle následujících doporučení

- nechat si zkontrolovat stav obydlí (obyvatelnost domu, rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody, statika budovy),
- podle pokynů hygienika zlikvidovat potraviny, polní plodiny zasažené vodou, zlikvidovat uhynulé zvířectvo a nahlásit hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
- informovat se na obecním úřadu o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádat finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, oblečení, potřebné nářadí a další prostředky,
- nechat si asanovat vlastní studnu a laboratorně prověřit kvalitu vody,
- kontaktovat příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
- pokud možno zúčastnit se likvidace následků povodní.

 1.  

V případě vypuknutí požáru

Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou !!!

 1. Pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. (informujte obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace a veškeré překážky v blízkosti požářiště)

 

Neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch)

Do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat

Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc

Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům nebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů

Při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu (ulice + č.p.), v případě delších ulic je vhodné též udat příčnou ulici, která je poblíž. Pokud je popis místa pomocí ulic obtížný, je možno též použít ustálené místní názvy (les U dubu, osada Výsluní apod.) a popsat příjezdovou cestu. Všechny tyto údaje jsou velmi důležité, neboť na nich závisí rychlost dojezdu jednotky a následné zahájení zásahu

Operátor vám může podat základní informace "co dělat"

Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)

Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

Nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny.

Zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!

Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.

Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)

Vyneste věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů; Vyneste zejména předměty, které působením požáru mohou vybouchnout, zvýšit intenzitu hoření, popřípadě mohou zvýšit škodlivost unikajících plynů (např. propan-butanové nádoby apod.); není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky

Vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!

Vyhledejte únikovou cestu

Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

Z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského sboru a dalších záchranných jednotek;

Po příjezdu jednotky nezasahujte do její činnosti a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu.

Nemůžete-li pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům v jejich činnosti

Při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu

 •  

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

zachovejte klid

 1. uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 2.  
 3. snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli
 4.  
 5. otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 6.  
 7. odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 8.  
 9. v případě silného zakouření si lehněte na zem
 10.  
 11. ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr
 12.  
 13. snažte se dýchat klidně a zhluboka
 14.  
 15. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

   

 

Poskytování informací - zákonná úprava

V případě vzniku mimořádné události získá občan informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva na Městském úřadě na základě:
 • § 21 odst. 3 zákona č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): "Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení."
 • § 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: "Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení."

Varianty mimořádných událostí
1. Požár
2. Povodně
3. Dopravní nehody - hromadné autohavárie, železniční neštěstí,
    letecké katastrofy
4. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity
5. Sesuvy půdy a svahové pohyby
6. Úniky nebezpečných škodlivin, radioaktivní zamoření
7. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat
8. Terorismus, ozbrojené konflikty

Krizová situace
... mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo stav válečný (tj. "krizové stavy").
Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek IZS.

Varování a vyrozumění obyvatelstva
Pro vyhlášení poplachu jsou používány ve městě elektronické sirény s možností spuštění signálů CO, PO a mluveného slova. A to centrálně či po jednotlivých sirénách dle místní potřeby. Dále je obyvatelstvo varováno pomocí místního TV infokanálu a pomocí rozhlasového zařízení zásahových vozidel Policie ČR, Městské policie a hasičů.

Varovný signál
   V ČR je jeden "varovný signál" - kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
  Kromě "varovného signálu" všeobecné výstrahy je ještě signál - Požární poplach, který se vyhlašuje za účelem svolání jednotek požární ochrany.
    Tvar signálu pro vyhlášení požárního poplachu je 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto a 25 vteřin zapnuto. Nebo akustické tóny ve znění " HO - ŘÍ " nepřetržitě po dobu trvání 1 minuty.

Evakuace a ukrytí obyvatelstva
Níže uvedené pokyny neplatí pro cvičné spuštění sirén (vždy je na to upozorněno před spuštěním) a pro vyhlášení požárního poplachu.
Když zazní siréna ukryjte se v nejbližší budově, pro bezpečnost zavřete okna a dveře. Informace o tom, co se stalo (proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo) se dozvíte z mluveného slova sirén, rozhlasu vozů Policie ČR, Městské policie a hasičů. Veškeré informace budou též zveřejněny v místním TV infokanálu.

Dále postupujte dle informací Vám sdělených.

Když bude nařízena evakuace
 • vezměte si nouzové zavazadlo a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor (přesuňte se do určeného shromaždiště, které bude včas zveřejněno). Respektujte nařízený způsob evakuace.
 • bude -li povoleno použití vlastních vozidel, snažte se vozidlo plně obsadit a řiďte se dopravními pokyny policie.
Když bude nařízena evakuace
 • štítek se jménem a adresou
 • osobní doklady, peníze, cennosti
 • osobní léky
 • základní trvanlivé potraviny na 3 dny (dobře zabalené) ,pitnou vodu, jídelní příbor a misku
 • toaletní a hygienické potřeby
 • náhradní oděv a obuv
 • předměty denní potřeby - nůž, bateriová svítilna(nebo sirky a svíčku), přikrývka
Obecné zásady chování při krizové situaci
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve záchranářům

Hasiči 150
Městská policie 156
Policie ČR 158
Záchranná služba první pomoci 155
Jednotná evropská linka tísňového volání 112
 • pokud uslyšíte sirénu (signál všeobecné výstrahy) vyhledejte úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům. Snažte se jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • řiďte se pokyny záchranných sil, nepodceňujte riziko vzniklé situace a nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • poskytněte úkryt potřebným
 • nejdříve chraňte život ,zdraví a pak majetek
 
Služba
Služba:
V-
S-
H-


úklid:
Předání  každý    pátek 18-19:00 
HASIČI ZNAK 0.JPG

Informace pro členy SDH a JSDHInfo pro členy SDH:V sobotu 21.5. brigáda ve zbrojnici od 13:00.
 
 

 


 

 

 

Stav v Bystřičce v cm
Graf nelze zobrazit
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one